CLIL v zahraničí

Jak jsme uvedli v úvodu kapitoly, k získání informací o zahraničních studiích jsme vytěžili části databází  Language Teaching Research (sagepub.com) a ERIC. Do našeho přehledu jsme vybrali studie zaměřené na výzkum CLIL, publikované v letech 2011 až 2015. Další klíčový identifikátor jsme nedefinovali.

V následujících 10 tabulkách je prezentováno 10 zahraničních studií s uvedením klíčových informací o daném výzkumném šetření.

Z prezentovaných 10 studií se ve 4 případech jednalo o kvantitativní výzkum, 2 studie byly provedené formou smíšeného výzkumu, 2 výzkumy v designu kvalitativního přístupu a ve zbylých 2 případech se jednalo o meta-analýzy.

Z geografického hlediska se v našem výběru objevily 2 asijské studie (obě z Hongkongu), osm studií bylo provedeno v Evropě (3 ve Španělsku, 2 ve Finsku, 1 v Rakousku, Švédsku a Lucembursku).

Z hlediska předmětu výzkumu se 3 studie zabývaly účinností přístupu CLIL, 4 výzkumy se zaměřily na žáky a výzkumným souborem dalších 4 studií byli učitelé.  V detailnějším dělení se výzkumy se souborem žáků zaměřily ve 2 případech na afektivní oblast učení v CLIL (motivaci), ve 2 studiích se hledal vliv metody CLIL na psaní v L2 a 1 studie hledala genderové rozdíly v motivaci žáků. Výzkumy se souborem učitelů se zaměřily na: 1) spolupráci mezi učiteli CLIL a učiteli cizích jazyků; 2) názory učitelů na CLIL v inkluzivním vzdělávání; 3) vnímání profesní integrity; 4) názory na úspěšnost přístupu CLIL.

Z hlediska výsledků dospěly sledované studie k následujícím poznatkům:

Studie zaměřené na žáky:

 • CLIL může pomoci snížit genderové rozdíly v motivaci.
 • CLIL má pozitivní vliv na učení žáků (zvýšení motivace) obojího pohlaví při učení slovní zásoby technického zaměření.
 • Studenti CLIL byli ve srovnání se skupinou žáků s tradiční výukou jazyka více motivováni.
 • Přístup CLIL je efektivní v oblasti psaného projevu žáků v L2.
 • Nízký počet studentů disponuje adekvátní oborovou slovní zásobou potřebnou pro vytvoření relevantních vysvětlení probírané látky historie; je důležité věnovat pozornost oběma jazykům v CLIL vzdělávání.

 Studie zaměřené na učitele:

 • Názory na výuku jazyků učitelů CLIL (CBI) a učitelů cizích jazyků se různí; i když obecně věří v účinnost spolupráce, vnímají některé potenciální problémy a nejsou k vzájemné spolupráci plně odhodláni.
 • Hlavní odlišnosti ve srovnání s výukou zdravých žáků se z pohledu učitelů CLIL ukázaly v odlišném přístupu jazykové části vzdělávání CLIL; největší výzvy pro uplatnění CLIL v inkluzivním vzdělávání označili učitelé množství času, didaktické materiály a fyzikální prostředí třídy;
 • Dovednosti v cizím jazyce zprostředkovávají učitelům pocit profesionální integrity (zdatnosti, důvěryhodnosti) a to jak v rovině osobní, tak i při samotné výuce CLIL. 

Efektivita výuky CLIL

 • Představy učitelů a žáků o efektivitě CLIL se částečně rozcházejí s názory osob odpovědných za vzdělávací politiku. 
 • Výsledky meta-analýzy podporují význam bilingvního vzdělání žáků dětí z jazykových menšin.
 • Žáci, kteří podstoupili výuku EMI (jazykové sprchy, „soft CLIL) jsou v porovnání s kontrolními skupinami mnohem více zběhlí v L2 a vykazují lepší hodnoty v afektivní doméně učení.