CLIL - profil učitele

Conditio sine qua non (nezbytnou podmínkou) k účinnému osvojování cizího jazyka v mezipředmětovém vzdělávání a tudíž úspěšného zavádění CLIL do výuky je osobnost učitele/učitelky (dále jen – z genderového hlediska nekorektně – učitel). Strategie CLIL totiž klade relativně vysoké nároky na vyučující, kteří musejí zvládat vedle učiva daného předmětu nejen jazyk, ve kterém výuka probíhá, ale i praktické řešení problémů, vyjednávání, diskuse, v podstatě vedení celé hodiny v cizím jazyce.