Znalostní úrovně

Co znamenají úrovně A1 - C2?

Jde o jazykové úrovně, které definuje univerzální Společný evropský referenční rámec (SERR), dokument Rady Evropy (anglicky CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). Popisuje šest kategorií znalosti cizího jazyka A1, A2, B1, B2, C1, C2, které se doporučují uvádět v sekci jazykové dovednosti nebo úroveň znalosti jazyků v životopisu (Europass i jiné).

Jak se dá charakterizovat úroveň A1 z pohledu uživatele?

Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, rozumím základní slova a fráze, týkající se mě, mé rodiny, práce a podobně. Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátům nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

Která úroveň je obvykle požadována zaměstnavateli, pokud je cizí jazyk součástí podmínek pro danou pracovní pozici?

Úroveň B2 zaručuje samostatnost, plynulost a jistotu ovládání cizího jazyka. Zkoušky na nižší úrovni mají spíše motivační charakter, človek dokáže sám sobě i okolí, že zdolal určitou překážku a podpoří ho to v další cestě. 

Co vše by měl zvládat student úrovně B2 bez ohledu na jazyk, kterému se učí?

Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Je schopen číst prózu psanou aktuálním jazykem. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.